Borema.pl

Wynajem pomieszczeń

biurowe

magazynowe

plac utwardzony

+48 607 928 475 borema@borema.pl

Polityka prywatności

  1. Informujemy, że zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych jest BOREMA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 99-101, 46-020 OPOLE (dalej jako „Spółka”).
  2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: rodo@borema.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresów e-mail będą wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną za uprzednio wyrażoną zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne.
  4. Dane na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej w tym celu lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego na rzecz Spółki, takich jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty e-mail), a także podmiotom wspierającym Spółkę w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną oraz podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze na rzecz Spółki.
  6. Pani/Pana dane mogą będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Spółka zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podmiotu trzeciego, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Spółkę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Spółkę.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych w RODO.
  8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
  10. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.